Sábado, 16 Noviembre 2019
Negueira de Muñiz en Imagenes
BOLSA DE EMPREGO PARA AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Miércoles, 02 de Enero de 2019 09:28

 

ABERTO O PRAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES PARA A BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.
As solicitudes poderán presentarse ata o día 7 de xaneiro.

 

 

BASES REGULADORAS DE PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR. ANOS 2019/2021.

1.– OBXECTO DA CONVOCATORIA.

As presentes Bases e convocatoria teñen por obxecto a selección de persoal laboral temporal para constitución dunha Bolsa de Emprego Público temporal para a categoría de auxiliar de axuda no fogar do Concello de Negueira de Muñiz, aos efectos de cubrir necesidades transitorias de persoal para realizar substitucións por ausencias de persoal por incapacidade temporal, permisos ou licenzas, ou, excepcionalmente, para atender a servizos temporais, estacionais ou urxentes que non podan prestarse co persoal existente.

As tarefas propias da praza convocadas serán as que seguen:

· coidado e atención das persoas segundo a lei 39/2006 do 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e atención a persoas en situación de dependencia (Ordenanza municipal de Axuda no fogar, BOP nº 141, de 21 de xuño de 2014).

Os traballos realizaranse en domicilios situados en diferentes núcleos do municipio, de acordo coa programación de traballe que se lle asigne pola traballadora Social do concello, polo que as persoas seleccionadas terán que contar cos medios necesarios para o desprazamento, pola súa conta, dentro da xornada laboral.

2.– DURACIÓN DO CONTRATO.

A duración dos contratos realizados ao abeiro desta bolsa abranguerá, unicamente, os períodos de tempo nos que a/os traballadora/es do SAF municipal se atopen en situación de baixa laboral ou disfrutando dos seus períodos vacacionais. Serán contratos, por tanto, de interinidade.

3.– SISTEMA DE PROVISION.

Concurso de méritos.

4.– XORNADA LABORAL.

Segundo a xornada do traballador substituído.

5.– RETRIBUCIÓNS.

As establecidas no Convenio Oficial que lle é de aplicación.

6.– REQUISITOS DOS ASPIRANTES.

Os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos, referidos á data na que remate o prazo de presentación de solicitudes:

a) Ser de nacionalidade española, nacional dun Estado membro da Unión Europea, cónxuxe dun español ou dun nacional dun Estado membro de Unión Europea non separado de dereito, ou estranxeiro con residencia legal en España.

b) Ter cumpridos os 16 anos de idade.

c) Posuír permiso de condución e dispoñibilidade dun vehículo para desprazarse polo municipio.

d) Non ter enfermidade ou eiva física ou psíquica que impida ou sexa incompatible co normal desempeño das funcións ou tarefas correspondentes á praza á que se opta. As persoas con algunha discapacidade deberán facelo constar na súa solicitude, sinalando se precisan de adaptación para realizar as probas. A condición de minusválido e a súa compatibilidade acreditaranse con certificación da Delegación Provincial de Sanidade e Servizos Sociais.

e) Non estar incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislación vixente.

f) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo da Administración do Estado, Comunidade Autónoma ou das entidades locais, nin atoparse inhabilitado para o exercicio de funcións públicas.

Non se contempla a esixencia do reflectido no Decreto 99/2012, no que atinxe á tenencia do certificado de profesionalidade de atención socio-sanitaria.

Os anteriores requisitos, así como os específicos que se esixan, se é o caso, deberán reunirse con referencia ao último día do prazo de presentación de solicitudes e gozar deles ata a toma de posesión, sendo nulo o nomeamento dos aspirantes que estean incursos en causas de incapacidade segundo a normativa vixente.

7.– PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E ADMISIÓN DE ASPIRANTES

As solicitudes presentaranse no modelo de instancia que se facilitará nas oficinas municipais e irán acompañadas de fotocopia do DNI, do permiso de condución e da documentación acreditativa dos méritos alegados, os cales serán obxecto de compulsa no Rexistro de entrada de documentos.

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral de entrada de documentos do Concello de Negueira de Muñiz durante o prazo de cinco días naturais, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Ademais achegarase o xustificante de pago na conta bancaria 0072-0209-94-0000100038 da taxa de 10 €, segundo o disposto pola Ordenanza fiscal núm. 6, reguladora da taxas pola expedición de documentos administrativos, no seu epígrafe quinto punto 4º (BOP nº 187, do 17 de agosto de 2011).

Rematado dito prazo, a Alcaldía ditará resolución no prazo máximo de cinco días, aprobando a lista de persoas admitidas e excluídas —con mención expresa dos motivos de exclusión— e designando ao tribunal cualificador encargado de dirimir o proceso selectivo. Esta resolución publicarase no taboleiro de anuncios municipal, na páxina web e sede electrónica.

Concederase, asemade, un prazo de dous días naturais para emenda, polas persoas excluídas, dos defectos a que alude o artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e para a abstención e recusación dos membros do Tribunal, de conformidade co disposto no artigo 23 da lei 40/2015, de 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público,

A publicación da devandita resolución no Taboleiro de Edictos da Corporación será determinante, así mesmo, para efectos de posible impugnación e recursos, de conformidade co previsto na invocada Lei.

A mencionada lista elevarase a definitiva polo transcurso do prazo para reclamacións, se non as houbese; no caso contrario exporase de novo a lista definitiva, na mesma forma que a anterior. A presentación de reclamacións, no seu caso, non suspenderá o proceso selectivo salvo que así o acorde a Alcaldía.

8.– COMISIÓN SELECCIONADORA.

A comisión seleccionadora estará composta por un presidente, un secretario e tres vogais nomeados por resolución da Alcaldía. Tódolos vogais do tribunal deberán ter titulación académica ou especialización profesional iguais ou superiores á esixida para o acceso á praza obxecto desta convocatoria. Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo á autoridade convocante, cando concorran as circunstancias previstas nos artigos 23 e 24 da lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, ou cando realizaran tarefas de preparación de aspirantes para probas selectivas nos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria. Igualmente, as persoas aspirantes poderán recusar ós membros do tribunal cando concorra algunha das circunstancias a que se refire o parágrafo anterior. O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos seus membros (sexan titulares ou suplentes, indistintamente). En todo caso, será precisa a asistencia do/a presidente e do secretario/a. O tribunal cualificador queda autorizado para resolve-las dúbidas que se presenten e para toma-los acordos necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo o non previsto nestas bases.

9.–CRITERIOS DE SELECCIÓN.

A selección das persoas aspirantes constará das seguintes fases:

1.–FASE DE CONCURSO, ata un máximo de 10 puntos, na que se valorarán os seguintes méritos:

A) Titulación e cursos (máximo de 5 puntos).

a.1) Por estar en posesión do certificado de profesionalidade de auxiliar de axuda a domicilio (R.D. 331/1997) ou do certificado de profesionalidade de atención socio-sanitaria a persoas a domicilio (R.D. 1379/2008), de 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional Servizos Socioculturais e á comunidade ou título de Formación Profesional Regrada (ciclo medio) de Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia: 2 puntos.

a.2.) Cursos impartidos por unha Institución pública ou con recoñecemento oficial relacionado coas funcións a desempeñar de máis de 75 horas de duración: 1 puntos por cada un.

a.3.) Cursos impartidos por unha institución pública ou con recoñecemento oficial relacionado coas función a desempeñar de mais de 20 horas de duración: 0,5 puntos por cada un.

a.4.) Unidade de competencia acreditada relacionada co Certificado de Profesionalidade de Auxiliar de Axuda a domicilio: 1,0 puntos por cada un.

B) Experiencia laboral (máximo 4 puntos).

Por cada mes completo de servizos prestados en calquera administración pública mediante relación laboral, fixa ou temporal, contractual ou funcionarial, sexa esta de carreira ou interina, como auxiliar de axuda no fogar ou equivalente: 0,10 puntos.

Por cada mes completo de servizos prestados en empresas privadas como auxiliar de axuda no fogar ou equivalente: 0,05 puntos.

En caso de contratación a tempo parcial, os servizos valoraranse proporcionalmente

Os méritos deste apartado acreditaranse mediante certificación dos servizos prestados e/ou mediante informe da vida laboral, á que se deberá achegar os contratos de traballo

C) Coñecemento da lingua galega (máximo 1 punto).

Por estar en posesión de titulación acreditativa do Celga 2 ou equivalente segundo validacións oficialmente establecidas: 0,5 puntos.

Por estar en posesión de titulación acreditativa do Celga 3 ou equivalente segundo validacións oficialmente establecidas: 0,75 puntos.

Por estar en posesión de titulación acreditativa do Celga 4 ou superior ou equivalente segundo validacións oficialmente establecidas: 1 punto.

So se valorará o curso de nivel superior.

3.– EMPATE NA PUNTUACIÓN.

De producirse empate na puntuación, a orde de desempate será a seguinte:

1. Puntuación obtida no apartado A da fase de concurso.

2. Puntuación obtida no apartado B da fase de concurso.

3. Puntuación obtida no apartado C da fase de concurso.

De persistir o empate decidirase por sorteo público.

10.– FORMACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO.

Unha vez transcorrido o prazo de presentación de solicitudes reunirase a comisión seleccionadora, que tras efectuar a selección dos aspirantes elaborará unha lista provisional ordenada pola puntuación total obtida por cada aspirante no proceso selectivo, que será elevada ó alcalde e aprobada por resolución. Posteriormente será publicada no taboleiro de anuncios municipal, na páxina web e sede electrónica. As persoas que non estean de acordo coas puntuacións outorgadas disporán de dous días hábiles para realizar as alegacións pertinentes. Revisadas ditas alegacións, procederase a elaborar o listado definitivo que será publicado polos mesmos medios, entrando en vigor inmediatamente.

11.– CHAMAMENTOS AOS ASPIRANTES.

Os chamamentos faranse polo medio máis urxente que permita ter constancia da súa recepción. Nos supostos nos que a necesidade de cobertura dun posto non fose previsible coa antelación suficiente, ou polas circunstancias concorrentes no proceso de chamamentos debidamente acreditadas fose necesario a súa cobertura de xeito urxente para evitar graves prexuízos no funcionamento e/ou prestación do servizo público, o chamamento poderá realizarse telefonicamente. Neste suposto, o/a empregado/a público que o realice fará constar mediante dilixencia a súa realización, e se tivo ou non resposta.

Aqueles candidatos que, sen causa obxectiva para elo (enfermidade, estar en situación laboral activa no momento do chamamento, etc), renunciasen a cubrir as substitucións para as que foran chamados, pasarían a ocupar o derradeiro posto na bolsa de emprego.

12.– RÉXIME XURÍDICO APLICABLE.

O tribunal queda autorizado para resolve-las dúbidas que se presenten e para toma-los acordos necesarios para o bo orde do proceso selectivo. En todo o non previsto nestas Bases, rexerá como supletorio, o Regulamento Xeral do ingreso de persoal ó servicio da Administración do Estado de 1995; Real Decreto 896/91, do 7 de xuño, e demais normas aplicables.

A presente convocatoria e as súas bases poderán recorrerse mediante a interposición do oportuno recurso. Os actos administrativos derivados da convocatoria e da actuación dos tribunais poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común.

 

Última actualización el Miércoles, 02 de Enero de 2019 09:31
 
Nueva caldera de pellets en la Casa Consistorial PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   

En fechas recientes se ha instalado una nueva caldera de pellets en la Casa Consistorial de Negueira de Muñiz.

La adquisición y montaje de los equipos ha sido posible gracias a la subvención otorgada por el INEGA en virtud de la convocatoria de ayudas realizada a través de la Resolución de 26 de diciembre de 2017, de subvenciones para proyectos de energías renovables para el año 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020; y supondrá un notable ahorro en el gasto energético del Ayuntamiento.

 

 
Lista de admitidos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Martes, 24 de Julio de 2018 11:55

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, se hace público el listado de admitidos al proceso de selección encaminado a la contratación de dos peones de servicios múltiples y un Auxiliar administrativo, al amparo del programa Fomento de empleo, y a la creación simultánea de una bolsa de empleo para Peones.

Las pruebas se realizarán el próximo viernes 27 de julio, en la vivienda comunitaria de Negueira de Muñiz, a las 9:30 h para los peones, y a las 12:00 para los Auxiliares administrativos.

 

CANDIDATO

DNI

PUESTO

J. MANUEL GRAÑA FERNÁNDEZ

76.573.901 R

PEÓN

LUIS ESTEBÁNEZ NEIRA

34.288.312 G

PEÓN

FRANCISCO JOSÉ TÁBOAS REVIGLIOGNO

53.192.248 M

PEÓN

BENJAMIN VILLAR BERMUDEZ

33558209J

PEÓN

JOSÉ MANUEL MÉNDEZ MÉNDEZ

76567970 G

PEÓN

ISABEL RUIZ VILLANUEVA

01176192 H

PEÓN

JUAN JOSÉ CRISTOBO LAPIDO

44.822.142 H

PEÓN

JOSÉ MANUEL LÓPEZ MÉNDEZ

33.556.716 A

PEÓN

GUILLERMO SEIFERTH MIGUÉLEZ

33.561.685 Q

PEÓN

EDUARDO GARCÍA RUIZ

34.303.645 L

PEÓN

MAGDALENA DEL VALLE SÁNCHEZ

09.367.318 Q

PEÓN

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ

76.571.160 C

PEÓN

ENMANUEL DA SILVA MONTEIRO

X 1857697 X

PEÓN

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CANCIO

76.567.956 J

PEÓN

LAURA LLEDÍN VITOS

11.838.276 S

PEÓN

CARLOS ALBERTO IZQUIERDO PRIETO

49.020.381 K

PEÓN

MARÍA ANA NEIRA LÓPEZ

33.852.433 K

PEÓN

AGUSTÍN BELLO BUGALLO

44.844.298 W

PEÓN

ALEX ALEIXO KOCH

Y-3388347 R

PEÓN

JOSÉ MARTÍNEZ MÉNDEZ

32.624.087 J

PEÓN

NATALIA GRAÑA LOMBARDÍA

33.557.717 G

AUX. ADMIN.

ALEJANDRA GONZÁLEZ OTERO

76.584.139 G

AUX. ADMIN.

ANA LÓPEZ DÍAZ

33.342.033 Z

AUX. ADMIN.

PAULA PILLADO ROZAS

33.537.741 S

AUX. ADMIN.

MIGUEL RODRÍGUEZ CABANAS

33.336.523 R

AUX. ADMIN.

Última actualización el Martes, 24 de Julio de 2018 12:04
 
Resultados del Proceso selectivo "Fomento do emprego 2018" PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Lunes, 30 de Julio de 2018 10:47

Rematado el proceso selectivo encaminado a la contratación de dos peones de servicios múltiples y un auxiliar administrativo al amparo de lo establecido en el Programa "Fomento do emprego 2018", se publican los resultados del mismo.

RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN "PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES" (orden de la bolsa de contratación)

DNI FORMACIÓN EXPERIENCIA EV. PERSONAL PRUEBA 1ª PRUEBA 2ª PUNTUACIÓN TOTAL
76.571.160 C S/ CALIFICAR.- NO PRESENTADO
44.844.298 W S/ CALIFICAR.- NO PRESENTADO
76567970 G 1 3 1,7 3,5 1,5 10,7
76.567.956 J 0 3 0,9 3,5 1,5 8,9
76.573.901 R 0 3 1,7 2,5 1,5 8,7
09.367.318 Q 0 3 1,1 3 1,5 8,6
32.624.087 J 0 3 0,7 3,5 1 8,2
33.558.209 J 0,2 3 0,5 2 2,5 8,2
44.822.142 H 0 1,9 0,5 3,5 1,5 7,4
X 1857697 X 0 3 0,7 1 2,5 7,2
53.192.248 M 0 3 0,9 1 1,5 6,4
34.303.645 L 0 1,2 0 3,5 0 4,7
33.556.716 A 0 3 0,5 1 0 4,5
33.561.685 Q 0 2 0,5 0 1,5 4
50,081,890 B 0 3 0,7 0 0 3,7
01176192 H 0 3 0,6 0 0 3,6
33.852.433 K 0 1 0,9 0,5 0,5 2,9
Y-3388347 R 0 0 0 2,5 0 2,5
49.020.381 K 0 1 0,5 0 0 1,5
11.838.276 S 0 0,6 0,7 0 0 1,3
34.288.312 G 0 0,6 0,5 0 0

1,1

Dado que las personas contratadas con cargo al Programa "Fomento do emprego" han de estar en la situación de desempleo, los candidatos finalmente seleccionado son: DNI: 76.567.956 J y 09.367.318 Q. No obstante ello, las contrataciones que se realicen a partir del 1 de agosto de 2018, que ya nada tendrán que ver con el programa "Fomento do emprego" (salvo cobertura de bajas, renuncias, etc), seguirán el orden reflejado en la tabla anterior.

 

RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN "AUXILIAR ADMINISTRATIVO"

DNI FORMACIÓN EXPERIENCIA EV. PERSONAL PRUEBA 1ª PRUEBA 2ª PUNTUACIÓN FINAL
33.557.717 G 0,3 1,3 0,2 3 1 5,8
33.537.741 S 1 0,4 0,2 3,25 0 4,85
33.336.523 R 1 0,4 0 3 0 4,4
76.584.139 G 0,25 0,6 0,2 3 0 4,05
11.838.276 S 0 0 0,4 1 0 1,4
33.342.033 Z 0,65 0 0,2 0 0 0,85

El candidato seleccionado para el puesto de "Auxiliar administrativo" es el DNI: 33.557.717 G

 

A efectos de formalizar los contratos laborales, los tres candidatos seleccionados deberán presentarse en la Oficinas del Ayuntamiento de Negueira de Muñiz el martes 31 de julio, en horario de 9:00 h a 13:00 h, ´provistos de DNI y de la tarjeta de la Seguridad Social. La fecha de inicio de contrato será el 1 de agosto de 2018.

 

Última actualización el Lunes, 30 de Julio de 2018 11:16
 
Proceso selectivo para a contratación de 2 peós de servizos múltiples e 1 Auxiliar Administrativo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Lunes, 16 de Julio de 2018 07:29

O Concello de Negueira de Muñiz abre un novo proceso de selección destinado á contratación de dous peóns se Servizos múltiples, por un período de doce meses, e 1 Auxiliar Administrativo por un período de 6 meses. As solicitudes para concorrer a dito proceso poderán presentarse na dependencias municipais, en horario de 9:00 h a 14:00 h, entre os días 17 e 23 de xullo.

As solicitudes presentaranse no modelo de instancia que se facilitará nas oficinas municipais, e irán acompañadas de fotocopia compulsada do DNI. Estas presentaranse no Rexistro Xeral de entrada de documentos do Concello de Negueira de Muñiz durante un prazo de cinco (5) días hábiles, que serán contados dende o seguinte ao da publicación das presentes bases na páxina web municipal (www.negueira.es). Ademais, achegarase o xustificante de pago na conta bancaria 0072-0209-94-0000100038 da taxa de 10 €, segundo o disposto pola Ordenanza fiscal núm. 6, reguladora da taxas pola expedición de documentos administrativos, no seu epígrafe quinto punto 4º (BOP nº 187, do 17 de agosto de 2011), xunto coa seguinte documentación:

- Declaración xurada de non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera administración pública ou órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin de atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos públicos por resolución xudicial.

- Declaración xurada de non atoparse incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade

- Declaración xurada ou certificado médico de non padecer enfermidade nin limitación física ou psíquica incompatible co desenvolvemento das funcións correspondentes ao posto de traballo, así como copia compulsada dos documentos que acrediten os méritos que se aducen.

Malia o anterior, aqueles que poidan acreditar a súa condición de “desempregado” mediante a presentación da “Tarxeta de demandante de emprego” obterán unha bonificación do 50% na taxa anteriormente citada, polo que deberán aboar soamente 5 €, todo elo consonte o reflectido na modificación da Ordenanza aprobada no Pleno Municipal celebrado o 29 de setembro de 2015 (BOP Nº 227, de 20 de decembro de 2015)

Tamén se poderán presentar as solicitudes na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante fax no mesmo prazo que o de presentación de instancias.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución no prazo máximo de cinco días, aprobando a lista de persoas admitidas e excluídas — coa mención expresa dos motivos de exclusión —. Esta resolución publicarase no taboleiro de edictos da corporación.

Concederase, asemade, un prazo de dous días naturais para emenda, polas persoas excluídas, dos defectos a que alude o artigo 71 da Lei 30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e a abstención e recusación dos membros dos Tribunais. A publicación da devandita resolución no Taboleiro de Edictos da Corporación será determinante para efectos de posible impugnación e recursos, de conformidade co previsto na invocada Lei.

A mencionada lista elevarase a definitiva polo transcurso do prazo para reclamacións, se non as houbese; no caso contrario, exporase de novo a lista definitiva na mesma forma que a anterior. A presentación de reclamacións, no seu caso, non suspenderá o proceso selectivo salvo que así o acorde a Alcaldía.

SISTEMA DE SELECCIÓN

O sistema de selección será o de concurso - oposición, e consistirá na avaliación daquelas circunstancias persoais dos distintos candidatos que socaven de xeito indubitable as súas posibilidades de inserción no mercado laboral; a posterior realización dunha proba práctica, que verse sobre os traballos que os candidatos seleccionados terán que realizar, e a valoración da formación e experiencia profesional acadada polos candidatos durante os dous anos anteriores ó presente proceso selectivo. A suma final das valoracións de tódalas probas seguirá unha escala do 1 ó 10, sendo o 10 a nota máis alta. Aqueles que obteñan unha calificación inferior a cinco serán declarados como “non aptos” e, polo tanto, non poderán ser incluídos na bolsa de emprego.

A avaliación persoal (Max: 1 pto.) valorarase do seguinte xeito:

  • Ser muller: 0,2 puntos

  • Ter unha idade igual ou superior aos 45 anos: 0,2 puntos

    A concorrencia de estas circunstancias acreditarase mediante a presentación do DNI.

  • Persoas con unha minusvalía recoñecida superior ao 33%: 0,2 puntos

  • Ser parado de longa duración (> 1 ano): 0,2 puntos

  • Ser vítima de violencia de xénero: 0,2 puntos.

    A concorrencia de estas tres últimas circunstancias acreditarase mediante a presentación de certificado emitido pola autoridade competente. A condición de vítima de violencia de xénero poderá acreditarse mediante copia autenticada de sentenza condenatoria, orde de afastamento, etc.

EXPERIENCIA PROFESIONAL (Puntuación máxima 3,00 puntos):

A experiencia profesional acreditarase mediante a presentación de certificado de vida laboral actualizada, e/ou copia dos contratos de traballo ou certificados das empresas. A experiencia que non se considere debidamente acreditada non se puntuará

FORMACIÓN (Puntuación máxima: 1,00 puntos):

A formación dos traballadores acreditarase mediante a presentación de copia dos certificados acreditativos de ter realizada a acción formativa, na que conste o número de horas de formación realizada. No suposto de que non conste o número de horas da acción formativa, entenderase que teñen unha duración inferior a 20 horas e puntuarase, por tanto, con 0,05 puntos por curso. So se valoraran aqueles cursos que fosen impartidos ou refrendados por Administracións Públicas.

 

PROBA PRÁCTICA

PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

Proba práctica: Valorarase con unha puntuación máxima de 5 puntos, e versará sobre aquelas disciplinas que os traballadores terán que desempeñar no exercicio do posto do traballo ao que optan.

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Proba práctica: Valorarase con unha puntuación máxima de 5 puntos, e versará sobre o manexo de ferramentas ofimáticas, tales como programas de procesamento de textos (Microsoft Word) ou follas de cálculo (Excel)

Última actualización el Lunes, 16 de Julio de 2018 07:40
 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>

Página 7 de 12

Ayuntamiento 982353303 - Centro de Salud 982353333 - Centro escolar 982353337 Descubre qué tiempo hará hoy en Negueira

© Concello de Negueira