Sábado, 20 Enero 2018
Negueira de Muñiz en Imagenes
Mejora de viales 2016 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Jueves, 24 de Noviembre de 2016 10:48

Rematada la obra "Mejora de viales en Bustarvelle, Bustelo y Vilar", que se realizó al amparo de lo dispuesto en el Plan de mejora de viales de acceso a explotaciones agrarias.

 

 

 

 

Última actualización el Jueves, 24 de Noviembre de 2016 10:59
 
Programa DEPUEMPREGO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Viernes, 18 de Noviembre de 2016 19:50

El próximo lunes 21 de noviembre, se inicia el plazo de presentación de solicitudes para todo aquel que desee concurrir al Proceso de Selección de "peones de obra" que el Ayuntamiento de Negueira de Muñiz viene de iniciar, gracias a la cofinanciación de la Excma. Diputación Provincial de Lugo.

Dicho plazo finaliza el viernes 26 de noviembre.

Aquellos que deseen participar deberán cumplir los siguientes requisitos:

 

As solicitudes presentaranse no modelo de instancia que se facilitará nas oficinas municipais, e irán acompañadas de fotocopia compulsada do DNI. Estas presentaranse no Rexistro Xeral de entrada de documentos do Concello de Negueira de Muñiz durante un prazo de cinco (5) días hábiles, que serán contados dende o seguinte ao da publicación das presentes bases na páxina web municipal (www.negueira.es). Ademais, achegarase o xustificante de pago na conta bancaria 0072-0209-94-0000100038 da taxa de 10 €, segundo o disposto pola Ordenanza fiscal núm. 6, reguladora da taxas pola expedición de documentos administrativos, no seu epígrafe quinto punto 4º (BOP nº 187, do 17 de agosto de 2011), xunto coa seguinte documentación:

- Declaración xurada de non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera administración pública ou órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin de atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos públicos por resolución xudicial.

- Declaración xurada de non atoparse incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade

- Declaración xurada ou certificado médico de non padecer enfermidade nin limitación física ou psíquica incompatible co desenvolvemento das funcións correspondentes ao posto de traballo, así como copia compulsada dos documentos que acrediten os méritos que se aducen

Malia o anterior, aqueles que poidan acreditar a súa condición de “desempregado” mediante a presentación da “Tarxeta de demandante de emprego” obterán unha bonificación do 50% na taxa anteriormente citada, polo que deberán abonar soamente 5 €, todo elo consonte o reflectido na modificación da Ordenanza aprobada no Pleno Municipal celebrado o 29 de setembro de 2015 (BOP Nº 227, de 20 de decembro de 2015)

Tamén se poderán presentar as solicitudes na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante fax no mesmo prazo que o de presentación de instancias.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución no prazo máximo de cinco días, aprobando a lista de persoas admitidas e excluídas — coa mención expresa dos motivos de exclusión —. Esta resolución publicarase no taboleiro de edictos da corporación.

Concederase, asemade, un prazo de dous días naturais para emenda, polas persoas excluídas, dos defectos a que alude o artigo 71 da Lei 30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e a abstención e recusación dos membros dos Tribunais. A publicación da devandita resolución no Taboleiro de Edictos da Corporación será determinante para efectos de posible impugnación e recursos, de conformidade co previsto na invocada Lei.

A mencionada lista elevarase a definitiva polo transcurso do prazo para reclamacións, se non as houbese; no caso contrario, exporase de novo a lista definitiva na mesma forma que a anterior. A presentación de reclamacións, no seu caso, non suspenderá o proceso selectivo salvo que así o acorde a Alcaldía.

Última actualización el Viernes, 18 de Noviembre de 2016 20:00
 
LISTA DE APROBADOS AL PROCESO SELECTIVO "JEFE DE BRIGADA 2016" PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Viernes, 08 de Julio de 2016 11:09

Una vez finalizado el proceso selectivo, valorado los méritos aportados por los candidatos y evaluada la prueba de aptitud, el tribunal de valoración eleva a la Alcaldía propuesta de contratación de D. Iván Losas Muiña, con DNI: 53521318 L.

La contratación se efectuará en los próximos días, una vez superada las pruebas de aptitud establecidas en el Convenio suscrito entre Ayuntamiento y Consellería de Medio Rural.

 

Última actualización el Viernes, 08 de Julio de 2016 11:16
 
Nuevo vídeo sobre la viticultura de Negueira de Muñiz PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Miércoles, 16 de Noviembre de 2016 08:59

Si desea ver el reportaje que el Ayuntamiento de Negueira de Muñiz ha realizado para la promoción de sus tierras y su viticultura, pulse aquí.

El vídeo es fruto del magnífico trabajo de Mandeo Records.

 

Última actualización el Miércoles, 16 de Noviembre de 2016 09:04
 
LISTA DE ADMITIDOS AL PROCESO DE JEFE DE BRIGADA PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Martes, 05 de Julio de 2016 11:20

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para el proceso de selección "Jefe de brigada", se hace pública la lista de admitidos.

Lista de admitidos:

  • Adrián López Toimil
  • Iván Losas Muiña

El examen tendrá lugar el próximo viernes, día 8 de julio, en el Telecentro de Negueira de Muñiz, en horario de 10:00 a 10:30 h. Los candidatos deberán venir provistos de DNI.

 

Última actualización el Martes, 05 de Julio de 2016 11:27
 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Próximo > Fin >>

Página 4 de 8

Ayuntamiento 982353303 - Centro de Salud 982353333 - Centro escolar 982353337 Descubre qué tiempo hará hoy en Negueira

© Concello de Negueira