Lunes, 20 Noviembre 2017
Negueira de Muñiz en Imagenes
Resultados del Proceso de selección "DEPUEMPREGO" PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Lunes, 12 de Diciembre de 2016 12:27

Se hacen públicos los resultados del proceso selectivo "Depuemprego", para la selección de dos peones de obra.

Los dos candidatos que obtuvieron una mejor calificación y, por tanto, son propuestos para su contratación, son los que se refieren en la tabla adjunta:

 

DNI CALIFICACIÓN
76567970G 7,675
33558209J 5,125

 

Última actualización el Lunes, 12 de Diciembre de 2016 12:32
 
Proceso de selección DEPUEMPREGO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Jueves, 01 de Diciembre de 2016 09:08

Se hace pública la lista de admitidos al Proceso de selección de personal adscrito al Programa DEPUEMPREGO, financiado por el Ayuntamiento de Negueira de Muñiz y la Excma. Diputación Provincial de Lugo.

Lista de admitidos:

DNI

X1857697X

76567956J

50081890B

33558209J

76567970 G

01176192 H

33557716 A

Se fija como día para la celebración de las pruebas selectivas el viernes 9 de diciembre, fecha en que los candidatos deberán presentarse en el Colegio Público de Negueira de Muñiz a las 10:30.

Última actualización el Jueves, 01 de Diciembre de 2016 09:16
 
Mejora de viales 2016 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Jueves, 24 de Noviembre de 2016 10:48

Rematada la obra "Mejora de viales en Bustarvelle, Bustelo y Vilar", que se realizó al amparo de lo dispuesto en el Plan de mejora de viales de acceso a explotaciones agrarias.

 

 

 

 

Última actualización el Jueves, 24 de Noviembre de 2016 10:59
 
Estrategia de sustentabilidad ambiental PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Martes, 29 de Noviembre de 2016 11:01

No Diario Oficial de Galicia núm. 84 do 3 de maio de 2016, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio fai pública a Orde do 26 de abril de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a asistencia técnica na elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas e se fai pública a súa convocatoria para o ano 2016, confianciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Este Concello de Negueira de Muñiz en data 16 de xuño de 2016 solicitou unha subvención ao abeiro desta Orde para a elaboración dunha "ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL COA FINALIDADE DE INTEGRAR A ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NA XESTIÓN E PLANIFICACIÓN PÚBLICAS.

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio comunicou a concesión desta subvención, según notificación da resolución de concesión de data 9 de setembro de 2016, por importe de 4.500,00 €.

Dita Estratexia de Sustentabilidad Ambiental é un principio xeral consistente en “determinar e elaborar medidas que permitan mellorar continuamente a calidade de vida para as actuais e futuras xeracións mediante a creación de comunidades sustentables capaces de xestionar e utilizar os recursos de forma eficiente, para aproveitar o potencial de innovación ecolóxica e social que ofrece a economía, garantindo a prosperidade, a protección do medio ambiente e a cohesión social”.

Os traballos de elaboración da Estratexia de sustentabilidade ambiental encargáronselle, finalmente, ao Grupo de Investigación PROEPLA, da Universidade de Santiago de Compostela.

Conscientes diso, o concello de Negueira de Muñiz dótase mediante a presente Estratexia de sustentabilidade ambiental dunha ferramenta onde enmarcar as decisións en materia de política municipal dentro da adaptación ao cambio climático, isto é: que a acción municipal non responda só a criterios urbanísticos, económicos, de demanda dos veciños, etc. (para todo iso hai instrumentos de planificación específicos) senón tamén a criterios de adaptación ao cambio climático.


 

Para consultar la Memoria pulse aquí

 

 


 


Última actualización el Viernes, 17 de Febrero de 2017 10:06
 
Programa DEPUEMPREGO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Viernes, 18 de Noviembre de 2016 19:50

El próximo lunes 21 de noviembre, se inicia el plazo de presentación de solicitudes para todo aquel que desee concurrir al Proceso de Selección de "peones de obra" que el Ayuntamiento de Negueira de Muñiz viene de iniciar, gracias a la cofinanciación de la Excma. Diputación Provincial de Lugo.

Dicho plazo finaliza el viernes 26 de noviembre.

Aquellos que deseen participar deberán cumplir los siguientes requisitos:

 

As solicitudes presentaranse no modelo de instancia que se facilitará nas oficinas municipais, e irán acompañadas de fotocopia compulsada do DNI. Estas presentaranse no Rexistro Xeral de entrada de documentos do Concello de Negueira de Muñiz durante un prazo de cinco (5) días hábiles, que serán contados dende o seguinte ao da publicación das presentes bases na páxina web municipal (www.negueira.es). Ademais, achegarase o xustificante de pago na conta bancaria 0072-0209-94-0000100038 da taxa de 10 €, segundo o disposto pola Ordenanza fiscal núm. 6, reguladora da taxas pola expedición de documentos administrativos, no seu epígrafe quinto punto 4º (BOP nº 187, do 17 de agosto de 2011), xunto coa seguinte documentación:

- Declaración xurada de non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera administración pública ou órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin de atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos públicos por resolución xudicial.

- Declaración xurada de non atoparse incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade

- Declaración xurada ou certificado médico de non padecer enfermidade nin limitación física ou psíquica incompatible co desenvolvemento das funcións correspondentes ao posto de traballo, así como copia compulsada dos documentos que acrediten os méritos que se aducen

Malia o anterior, aqueles que poidan acreditar a súa condición de “desempregado” mediante a presentación da “Tarxeta de demandante de emprego” obterán unha bonificación do 50% na taxa anteriormente citada, polo que deberán abonar soamente 5 €, todo elo consonte o reflectido na modificación da Ordenanza aprobada no Pleno Municipal celebrado o 29 de setembro de 2015 (BOP Nº 227, de 20 de decembro de 2015)

Tamén se poderán presentar as solicitudes na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante fax no mesmo prazo que o de presentación de instancias.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución no prazo máximo de cinco días, aprobando a lista de persoas admitidas e excluídas — coa mención expresa dos motivos de exclusión —. Esta resolución publicarase no taboleiro de edictos da corporación.

Concederase, asemade, un prazo de dous días naturais para emenda, polas persoas excluídas, dos defectos a que alude o artigo 71 da Lei 30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e a abstención e recusación dos membros dos Tribunais. A publicación da devandita resolución no Taboleiro de Edictos da Corporación será determinante para efectos de posible impugnación e recursos, de conformidade co previsto na invocada Lei.

A mencionada lista elevarase a definitiva polo transcurso do prazo para reclamacións, se non as houbese; no caso contrario, exporase de novo a lista definitiva na mesma forma que a anterior. A presentación de reclamacións, no seu caso, non suspenderá o proceso selectivo salvo que así o acorde a Alcaldía.

Última actualización el Viernes, 18 de Noviembre de 2016 20:00
 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Próximo > Fin >>

Página 3 de 7

Ayuntamiento 982353303 - Centro de Salud 982353333 - Centro escolar 982353337 Descubre qué tiempo hará hoy en Negueira

© Concello de Negueira