Domingo, 17 Noviembre 2019
Negueira de Muñiz en Imagenes
Bolsa de empleo SAF (Lista definiitiva PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Lunes, 11 de Marzo de 2019 08:41

De conformidade co disposto nas bases de selección para a creación dunha bolsa de emprego destinada a proveer de traballadores interinos para a cobertura de baixas laborais e períodos vacacionais dos empregados do SAF municipal, aprobadas por resolución de alcaldía o día 19 de decembro de 2018.

Publícase a lista definitiva dos integrantes da referida bolsa de emprego, que haberá de estar vixente entre os anos 2019 e 2021:

RESULTADOS

Orde

puntuación

DNI

APARTADO A

APARTADO B

APARTADO C

TOTAL

35073025A

4

3,17

1

8,17

11397749F

3,5

2,41

0,5

6,41

33351214H

3

1,65

1

5,65

333420033Z

3

0

1

4

33859754M

0

0

0

0

Y5239427H

0

0

0

0

Os chamamentos aos candidatos irán realizándose nun futuro segundo a orde de puntuación establecida na táboa anterior.

Última actualización el Lunes, 11 de Marzo de 2019 08:43
 
Campaña de Seguridad Vial PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Viernes, 08 de Febrero de 2019 08:40

Los próximos días 14 y 15 de febrero, en horario de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00, y de forma totalmente gratuita para los vecinos de Negueira de Muñiz, la empresa Carglass realizará, en colaboración con el Ayuntamiento, una campaña de seguridad vial en la que se procederá a la revisión de los parabrisas de los vehículos y posterior aplicación del tratamiento anti-lluvia, que mejora la visibilidad durante las precipitaciones y evita la congelación del parabrisas.

La campaña está destinada a los vecinos de Negueira de Muñiz.

 

 

Última actualización el Viernes, 08 de Febrero de 2019 08:58
 
Admitidos Bolsa SAF (Listado definitivo) PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Martes, 29 de Enero de 2019 09:26

Faise público que por esta Alcaldía, que con data do 29 de xaneiro de 2019, ditouse a seguinte Resolución:

 

De conformidade co disposto nas bases de selección para a creación dunha bolsa de emprego destinada a proveer de traballadores interinos para a cobertura de baixas laborais e períodos vacacionais dos empregados do SAF municipal, aprobadas por resolución de alcaldía o día 19 de decembro de 2018.

RESÓLVESE:

Primeiro.- Declarar definitivamente admitidos no proceso de selección para a creación dunha bolsa de emprego destinada a proveer traballadores interinos para a cobertura de baixas laborais e períodos vacacionais dos empregados do SAF, aos seguintes aspirantes:

DNI

35073025A

11397749F

33859754M

Y5239427H

33342033Z

33351214H

Excluidos: Ningún

Segundo.- Nomear o tribunal de selección coa seguinte composición:

Presidente:

 • Titular: Dna. Sonia Castro Arias, traballadora social do Concello de Negueira de Muñiz.

 • Suplente: D. Gervasio López Rodríguez, técnico do Concello de Negueira de Muñiz.

  Vogais:

 • Titular: Dna. Alicia Fernández López, traballadora social do Concello de A Fonsagrada

 • Suplente: Dna. Mª Esther Celeiro Carballo, traballadora social do Concello de Cervantes.

 • Titular: D. Jorge Martínez Morato, traballador social do Concello de A Fonsagrada.

 • Suplente: D. Jesús Ildefonso García López, traballador social do Concello de Chantada.

 • Titular: Dna. Mª Jesús López López, auxiliar administrativa do Concello de Fonsagrada

 • Suplente: Dna. Jovita Graña Fernández, administrativa do Concello de Negueira de Muñiz.

  Secretaria:

 • Titular: Dna. Ana María Méndez Enríquez, técnica da emprego do Concello de A Fonsagrada.

 • Suplente: Dna. Ana Sampedro Millares, secretaria – interventora do Concello de Negueira de Muñiz

 • O tribunal de selección constituirase o día 01 de febreiro do 2019, as 14:00 horas no Concello de A Fonsagrada.

   

O Alcalde-presidente do Concello de Negueira de Muñiz, D. José Manuel Braña Pereda.

 

Última actualización el Martes, 29 de Enero de 2019 09:33
 
Listado provisional de admitidos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Miércoles, 06 de Febrero de 2019 09:53

De conformidade co disposto nas bases de selección para a creación dunha bolsa de emprego destinada a proveer de traballadores interinos para a cobertura de baixas laborais e períodos vacacionais dos empregados do SAF municipal, aprobadas por resolución de alcaldía o día 19 de decembro de 2018.

Visto o resultado do proceso de baremación, emitido polo tribunal calificador, en data 04.02.2019, para a formación da bolsa de emprego SAF 2019-2021 deste Concello

Resólvese aprobar o listado provisional de aspirantes para a formación da bosa de emprego SAF 2019 – 2021:

DNI

APARTADO A

APARTADO B

APARTADO C

TOTAL

35073025A

4

3,17

1

8,17

11397749F

3,5

2,41

0,5

6,41

33351214H

3

1,65

1

5,65

333420033Z

3

0

1

4

33859754M

0

0

0

0

Y5239427H

0

0

0

0

Ábrese un prazo de 2 días hábiles, contados a partires do día seguinte á publicación deste anuncio na páxina web do concello, para que os aspirantes formulen as alegacións pertinentes, segundo o disposto no punto décimo das bases reguladoras do proceso de selección, aprobadas por Resolución de Alcaldia do día 19 de decembro de 2018.

Última actualización el Miércoles, 06 de Febrero de 2019 09:57
 
Ampliación do Prazo de presentación de solicitudes para a Bolsa de emprego do SAF PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Lunes, 14 de Enero de 2019 11:32

Faise público que por esta Alcaldía, con data do 10 de xaneiro de 2019, ditouse a seguinte Resolución:

Por Resolución de Alcaldía do 19 de decembro de 2018, prestouse aprobación ás bases que rexeran para o proceso de selección de persoal encamiñado á creación dunha bolsa de emprego destinada a proveer de traballadores interinos para a cobertura de baixas laborais e períodos vacacionais dos empregados do SAF municipal, e, excepcionalmente, para atender servizos temporais, estacionais ou urxentes que non poidan prestarse co persoal existente, abríndose un prazo de cinco días naturais, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, para a presentación de solicitudes.

O anuncio foi publicado no BOP de Lugo num. 296 do 28 de decembro de 2018, polo que o prazo de presentación de solicitudes remataba o día 2 de xaneiro.

Con motivo das datas do Nadal e de período vacacional de empregados municipais, na páxina web do Concello publicáronse as bases da convocatoria o mesmo dia 2 de xaneiro e, debido a un erro, fíxose constar que o prazo de presentación de solicitudes remataba o día 7 de xaneiro, tendo entrada, no Rexistro xeral do Concello, unha solicitude o día 4 de xaneiro de 2019.

Ante a confusión xerada coas datas de presentación de solicitudes, RESOLVO:

Primeiro.- Aprobar a seguinte relación provisional de admitidas:

Nome a apelidos

DNI

35073025 A

11397749 F

33859754 M

Y5239427-H

33342033 Z

Segundo.- Abrir un novo prazo para presentación de solicitudes, por cinco días hábiles, a contar desde a publicación do anuncio no B.O. da Provincia.

O Alcalde,

José Manuel Braña Pereda.

Última actualización el Lunes, 14 de Enero de 2019 11:46
 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>

Página 6 de 12

Ayuntamiento 982353303 - Centro de Salud 982353333 - Centro escolar 982353337 Descubre qué tiempo hará hoy en Negueira

© Concello de Negueira