Lunes, 20 Noviembre 2017
Negueira de Muñiz en Imagenes
Empleo


Contratación de un Oficial de Albañilería de 1ª PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Viernes, 01 de Abril de 2016 11:23

Por Resolución de Alcaldía de fecha 1 de abril de 2016 se aprueban las bases que a continuación se relacionan, las cuales habrán de regular el proceso de selección encaminado a la contratación temporal de un Oficial de Albañilería de 1ª, que será adscrito al Servicio Municipal de Aguas.

El plazo para presentación de solicitudes remata el próximo viernes 8 de abril.

 

BASES PARA A SELECCIÓN DE UN OFICIAL DE ALBANELERÍA DE 1ª PARA O SERVIZO MUNICIPAL DE MANTEMENTO DE AUGAS

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

É obxecto da presente convocatoria a contratación de un (1) Oficial de albanelería de 1ª que será adscrito ó Servizo Municipal de Augas. Dita contratación se efectuará baixo a modalidade de contrato de traballo por duración determinada, sendo esta dun ano en réxime de dedicación absoluta.

2.- REQUISITOS XERÁIS DOS/AS ASPIRANTES

Para ser admitido esta convocatoria, os aspirantes deberán reunir, na data na que finalice o prazo de presentación de instancias, os seguintes requisitos:

 1. Ser español ou nacional dos demais estados membros da unión Europea. Asemade, poderán participar no proceso selectivo os estranxeiros que reúnen a condición de cónxuxes de españois ou nacionais doutros estados membros da unión europea, sempre que non estean separados de dereito; e os seus descendentes e os do cónxuxe, menores de 21 anos ou maiores que vivan ás súas expensas.
 2. Posuír capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas.
 3. Non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 4. Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administración públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso de persoal laboral no que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente, nin que fora sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu estado, nos mesmos termos, o acceso ó emprego público.
 5. Estar en posesión da “Tarxeta profesional da construción”.
 6. Estar en posesión do carné de conducir B1 ou equivalente.

3.- PARTICIPACIÓN

As solicitudes presentaranse no modelo de instancia que se facilitará nas oficinas municipais, e irán acompañadas de fotocopia compulsada do DNI. Estas presentaranse no Rexistro Xeral de entrada de documentos do Concello de Negueira de Muñiz durante un prazo de seis días hábiles, que serán contados dende o seguinte ao da publicación das presentes bases na páxina web municipal (www.negueira.es). Ademais, achegarase o xustificante de pago na conta bancaria 0072-0209-94-0000100038 da taxa de 10 €, segundo o disposto pola Ordenanza fiscal núm. 6, reguladora da taxas pola expedición de documentos administrativos, no seu epígrafe quinto punto 4º (BOP nº 187, do 17 de agosto de 2011), xunto coa seguinte documentación:

- Declaración xurada de non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera administración pública ou órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin de atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos públicos por resolución xudicial.

- Declaración xurada de non atoparse incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade

- Declaración xurada ou certificado médico de non padecer enfermidade nin limitación física ou psíquica incompatible co desenvolvemento das funcións correspondentes ao posto de traballo, así como copia compulsada dos documentos que acrediten os méritos que se aducen

Malia o anterior, a aqueles que poidan acreditar a súa condición de “desempregado” mediante a presentación da “Tarxeta de demandante de emprego” otorgaráselles unha bonificación do 50% na taxa anteriormente citada, polo que deberán abonar soamente 5 €, todo elo consonte o reflectido na modificación da Ordenanza aprobada no Pleno Municipal celebrado o 29 de setembro de 2015 (BOP Nº 227, de 20 de decembro de 2015).

Tamén se poderán presentar as solicitudes na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante fax no mesmo prazo que o de presentación de instancias.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes (Venres, 8 de abril), a Alcaldía ditará resolución no prazo máximo de cinco días, aprobando a lista de persoas admitidas e excluídas — coa mención expresa dos motivos de exclusión —. Esta resolución publicarase no taboleiro de edictos da corporación.

Concederase, asemade, un prazo de dous días naturais para emenda, polas persoas excluídas, dos defectos a que alude o artigo 71 da Lei 30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e a abstención e recusación dos membros dos Tribunais. A publicación da devandita resolución no Taboleiro de Edictos da Corporación será determinante para efectos de posible impugnación e recursos, de conformidade co previsto na invocada Lei.

A mencionada lista elevarase a definitiva polo transcurso do prazo para reclamacións, se non as houbese; no caso contrario, exporase de novo a lista definitiva na mesma forma que a anterior. A presentación de reclamacións, no seu caso, non suspenderá o proceso selectivo salvo que así o acorde a Alcaldía.

4.- SISTEMA DE SELECCIÓN

O sistema de selección será o concurso-oposición, e constará dunha valoración da experiencia profesional acadada polo exercicio profesional en Administracións locais durante os dous anos anteriores á realización do presente proceso selectivo; da formación académica que posúan os candidatos e da realización dunha proba teórica. Os pesos respectivos que terán cada unha das fases do proceso son o 30 %, 20% e 50%.

 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Puntuación máxima 3 puntos):

 1. Por servizos prestados en concellos na mesma categoría á do posto ó que se opta…………………………………………………...0,20 por cada mes completo ou fracción.

 2. A experiencia profesional acreditarase mediante a presentación de certificado de vida laboral actualizada, e/ou copia dos contratos de traballo ou certificados das empresas. A experiencia que non se considere debidamente acreditada non se puntuará.

FORMACIÓN (Puntuación máxima: 2 puntos):

 1. 2.1.- CURSOS: Valoraranse os coñecementos extra-académicos adquiridos en cursos monográficos. Máximo: 2 puntos

 • Cursos de máis de 50 horas:  0,50 puntos/curso
 • Cursos de entre 20 e 50 horas: 0,20 puntos/curso
 • Cursos de menos de 20 horas: 0,10 puntos/curso

A formación dos traballadores acreditarase mediante a presentación de copia dos certificados acreditativos de ter realizada a acción formativa, na que conste o número de horas de formación realizada. No suposto de que non conste o número de horas da acción formativa, entenderase que teñen unha duración inferior a 20 horas, e puntuarase con 0,10 puntos por curso. So se valoraran aqueles cursos que fosen impartidos ou refrendados por Administracións Públicas.

 1. CUESTIONARIO POR ESCRITO (Puntuación máxima 5 puntos): Valorarase a iniciativa, interese e aptitude para o posto, e os coñecementos sobre o traballo a realizar.

  5.- PROPOSTA DE CONTRATACIÓN

  A orde de clasificación definitiva de todos/as os/as aspirantes virá determinado pola suma das puntuacións totais obtidas, e determinará a proposta de contratación do tribunal e de incorporación ó servizo.

  En ningún caso o tribunal calificador poderá propoñer para a contratación maior número de aspirantes que prazas convocadas.

  Cos traballadores non seleccionados elaborarase una listaxe por orden de puntuación. No suposto de renuncia de algún dos/as traballadores/as contratados/as con anterioridade á finalidade da obra, substituirase por outro/a traballador/a de similares características, segundo a listaxe elaborada cos traballadores non seleccionados.

  6.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E SINATURA DO CONTRATO

  Rematada a calificación, publicarase no taboleiro de anuncios da corporación a relación de aprobados por orde de puntuación, así como a proposta de nomeamento como persoal laboral temporal baixo a modalidade de contrato de duración determinada daquel traballador que obtivera a mellor puntuación do presente proceso selectivo, pasando os restantes traballadores que superaron dito proceso a integrar una bolsa de reserva, para os casos de baixa ou renuncia por parte dalgún dos contratados.

  A duración desta bolsa estenderase ata a data que se fixe inicialmente como a de extinción da relación laboral.


 

Última actualización el Viernes, 01 de Abril de 2016 11:34
 
RESULTADOS DEL PROCESO "AYUDA A DOMICILIO Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES" PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Viernes, 15 de Mayo de 2015 10:38

Tras la valoración de los méritos aportados y la calificación de la prueba teórica, se publican los resultados globales del proceso destinado a cubrir una plaza de Auxiliar de ayuda a domicilio y limpieza de dependencias municipales:

 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL

DNI

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

TEÓRICO

TOTAL

33307535-Q

13

0.5

N. Calif.

13.5

33312250-Q

6

7

30

43

33342033-Z

2

0

N. Calif.

2

33351214-H

1

0

26

27

Última actualización el Viernes, 15 de Mayo de 2015 10:43
 
PROCESO SAF: LISTA DE ADMITIDOS Y CONVOCATORIA DE EXAMEN PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Martes, 12 de Mayo de 2015 09:56

Según resolución de Alcaldía dictada el 12 de mayo de 2015, se aprueba el siguiente listado de admitidos al Proceso de selección destinado a cubrir las necesidades de personal del Servicio municipal de Ayuda a domicilio:

Nº DNI

ESTADO

33307535-Q

Admitida

33312250-Q

Admitida

33342033-Z

Admitida

33351214-H

Admitida

Asimismo, se nombra a la Comisión que habrá de encargarse de la selección de los candidatos.

Dicha comisión estará formada por:

Presidenta: Dª Luz Vázquez Macías, Trabajadora Social en el Ayuntamiento de Negueira de Muñiz,

Suplente: Dª Susana González Molares, Trabajadora Social en el Ayuntamiento de Vigo

Secretaria: Dª. María del Pilar Darriba Muñoz, Secretaria-interventora Ayuntamiento de Negueira de Muñiz.

Suplente: Dª. Olga Landeira Burgue Administrativa-Tesorera en el Ayuntamiento de A Fonsagrada

Vocal 1: D Mª Gervasio López Rodríguez, Técnico en el Ayuntamiento de Negueira de Muñiz.

Suplente 1.- Dª Jesica Patricia Barril Vázquez, Trabajadora Social en el Ayuntamiento de Vigo.

Vocal 2: Dª Armando Álvarez Rodríguez, Conductor del Ayuntamiento de Negueira de Muñiz

Suplente 2.- Dª Ana Méndez Enríquez, ADL del Ayuntamiento de A Fonsagrada.

Vocal 3ª: Jose Ocampo Uz, Encargado de obras del Ayuntamiento de A Fonsagrada.

Suplente 3 Dª. Reyes Muiña Pérez, Psicóloga Plan Inclusión Social de Galicia.

Se convoca al Tribunal el próximo día 15 de mayo de 2015 en el siguiente horario:

 • Valoración de los méritos de las personas participantes en el proceso selectivo a las 10:00 de la mañana en el Ayuntamiento de Negueira de Muñiz.

 • Realización de la prueba escrita a las 11:00 en el Centro Social del Ayuntamiento de Negueira de Muñiz.

 
Proceso de selección para la contratación de un auxiliar de Ayuda a Domicilio PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Lunes, 13 de Abril de 2015 07:49

BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO E LIMPEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPAIS

1.– OBXECTO DA CONVOCATORIA.

O obxecto da convocatoria é a contratación, por duración determinada, dun auxiliar para limpeza de dependencias municipais e servizo de axuda a domicilio.

As tarefas propias da praza convocadas serán as que seguen:

 • coidado e atención das persoas segundo a lei 39/2006 do 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e atención a persoas en situación de dependencia (Ordenanda municipal de Axuda no fogar, BOP nº 141, de 21 de xuño de 2014).

 • Limpeza de dependencias municipais, entendéndose ésta como a limpeza de solos e paramentos que pódese considerar cotiá ou rutinaria.

2.– DURACIÓN DO CONTRATO.

O contrato extenderase ata o 31 de decembro de 2015, sen posibilidade de ser prorrogado.

3.– SISTEMA DE PROVISION.

Concurso-oposición.

4.– XORNADA LABORAL.

Será de 37 horas e 30 minutos semanas, de luns a domingo, cos descansos establecidos pola lexislación vixente.

5.– RETRIBUCIÓNS.

As establecidas no Convenio Oficial que lle é de aplicación.

6.– REQUISITOS DOS ASPIRANTES.

Os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos, referidos á data na que remate o prazo de presentación de solicitudes:

a) Ser de nacionalidade española, nacional dun Estado membro da Unión Europea, cónxuge dun español ou dun nacional dun Estado membro de Unión Europea non separado de dereito, ou extranxeiro con residencia legal en España.

b) Ter cumpridos os 16 anos de idade.

c) Posuír permiso de conducción e disponibilidade dun vehículo para desprazarse polo municipio.

d) Non ter enfermidade ou eiva física ou psíquica que impida ou sexa incompatible co normal desempeño das funcións ou tarefas correspondentes á praza á que se opta. As persoas con algunha discapacidade deberán facelo constar na súa solicitude, sinalando se precisan de adaptación para realizar as probas. A condición de minusválido e a súa compatibilidade acreditaranse con certificación da Delegación Provincial de Sanidade e Servizos Sociais.

e) Non estar incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislación vixente.

f) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo da Administración do Estado, Comunidade Autónoma ou das entidades locais, nin atoparse inhabilitado para o exercicio de funcións públicas.

Dado que o contrato expirará o 31 de decembro de 2015, non se contempla a esixencia do reflectido no Decreto 99/2012, no que atinxe á tenencia do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria.

Os anteriores requisitos, así como os específicos que se esixan, se é o caso, deberán reunirse con referencia ao último día do prazo de presentación de solicitudes e gozar deles ata a toma de posesión, sendo nulo o nomeamento dos aspirantes que estean incursos en causas de incapacidade segundo a normativa vixente.

7.– PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E ADMISIÓN DE ASPIRANTES

As solicitudes presentaranse no modelo de instancia que se facilitará nas oficinas municipais e irán acompañadas de fotocopia do DNI, do permiso de conducción e da documentación acreditativa dos méritos alegados, os cales serán obxecto de compulsa no Rexistro de entrada de documentos.

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral de entrada de documentos do Concello de Negueira de Muñiz durante o prazo de cinco días naturais, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Ademais achegarase o xustificante de pago na conta bancaria 0072-0209-94-0000100038 da taxa de 10 €, según o disposto pola Ordenanza fiscal núm. 6, reguladora da taxas pola expedición de documentos administrativos, no seu epígrafe quinto punto 4º (BOP nº 187, do 17 de agosto de 2011).

Tamén se poderán presentar as solicitudes na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante fax no mesmo prazo que o de presentación de instancias.

Rematado dito prazo, a Alcaldía dictará resolución no prazo máximo de cinco días, aprobando a lista de persoas admitidas e excluídas —con mención expresa dos motivos de exclusión— e designando ao tribunal cualificador encargado de dirimir o proceso selectivo. Esta resolución publicarase no taboleiro de edictos da corporación.

Concederase, asimesmo, un prazo de dous días naturais para enmenda, polas persoas excluídas, dos defectos a que alude o artigo 71 da Lei 30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedimento Administrativo Común, e a abstención e recusación dos membros dos Tribunais. A publicación da devandita resolución no Taboleiro de Edictos da Corporación será determinante, asimesmo, para efectos de posible impugnación e recursos, de conformidade co previsto na invocada Lei. Tamén poderá publicarse exclusivamente a lista de aspirantes excluídos/as, cos motivos de exclusión.

A mencionada lista elevarase a definitiva polo transcurso do prazo para reclamacións, se non as houbese; no caso contrario exporase de novo a lista definitiva, na mesma forma que a anterior.

A presentación de reclamacións, no seu caso, non suspenderá o proceso selectivo salvo que así o acorde a Alcaldía.

8.– COMISIÓN SELECCIONADORA.

A comisión seleccionadora estará composta por un presidente, un secretario e tres vogais nomeados por resolución da Alcaldía.

De todos os postos nomearanse titulares e suplentes, e todos actuarán con voz e voto.

Tódolos vogais do tribunal deberán ter titulación académica ou especialización profesional iguais ou superiores á esixida para o acceso á praza obxecto desta convocatoria.

Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo á autoridade convocante, cando concorran as circunstancias previstas nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992 citada, ou cando realizaran tarefas de preparación de aspirantes para probas selectivas nos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria. Igualmente, as persoas aspirantes poderán recusar ós membros do tribunal cando concorra algunha das circunstancias a que se refire o parágrafo anterior. O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos seus membros (sexan titulares ou suplentes, indistintamente). En todo caso, será precisa a asistencia do/a presidente e do secretario/a. O tribunal cualificador queda autorizado para resolve-las dúbidas que se presenten e para toma-los acordos necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo o non previsto nestas bases.

O tribunal poderá dispoñe-la incorporación de asesores/as especialistas para as probas en que así o coiden necesario ou convinte. As persoas asesoras limitaranse ó exercicio das súas especialidades técnicas, en base exclusivamente ás cales colaborarán co respectivo tribunal.

A efectos de asistencias e dietas, o tribunal entenderase encadrado na categoría terceira.

9.–CRITERIOS DE SELECCIÓN.

A selección das persoas aspirantes constará das seguintes fases:

1.–FASE DE CONCURSO, ata un máximo de 20 puntos, na que se valorarán os seguintes méritos:

A) Titulación e cursos (máximo de 12 puntos).

a.1) Por estar en posesión do certificado de profesionalidade de auxiliar de axuda a domicilio (R.D. 331/1997) ou do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas a domicilio (R.D. 1379/2008), de 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional Servizos Socioculturais e á comunidade ou título de Formación Profesional Regrada (ciclo medio) de Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia: 6 puntos. Nembargantes o anterior, terá igual valor a acreditación fehaciente de estar en posesión dos méritos suficientes que habiliten para a obtención dos certificados anteditos.

a.2.) Cursos impartidos por unha Institución pública ou con recoñecemento oficial relacionado coas funcións a desempeñar de máis de 75 horas de duración: 2 puntos por cada un, cun máximo de 4 puntos.

a.3.) Cursos impartidos por unha institución pública ou con recoñecemento oficial relacionado coas función a desempeñar de mais de 20 horas de duración: 0,5 puntos por cada un, cun máximo de 2 puntos.

B) Experiencia laboral (máximo 7 puntos).

Por cada mes completo de servizos prestados en calquera administración pública mediante relación laboral, fixa ou temporal, contractual ou funcionarial, sexa ésta de carreira ou interina, como auxiliar de axuda no fogar ou equivalente: 0,10 puntos.

Por cada mes completo de servizos prestados en empresas privadas como auxiliar de axuda no fogar ou equivalente: 0,05 puntos.

C) Coñecemento da lingua galega (máximo 1 punto).

Por estar en posesión de titulación acreditativa do Celga 2 ou equivalente segundo validacións oficialmente establecidas: 0,5 puntos.

Por estar en posesión de titulación acreditativa do Celga 3 ou equivalente segundo validacións oficialmente establecidas: 0,75 puntos.

Por estar en posesión de titulación acreditativa do Celga 4 ou superior ou equivalente segundo validacións oficialmente establecidas: 1 punto.

2.–FASE OPOSICIÓN (máximo 30 puntos):

A comisión seleccionadora realizará un test coa finalidade de avaliar os coñecementos da persoa candidata naquelas materias que serán desempeñadas por ela tra-la súa contratación.

O test consistirá en contestar a un cuestionario composto por 30 preguntas sobre o temario que figura como anexo das presentes bases, con tres respostas alternativas, sendo únicamente unha delas a correcta. O tempo máximo para a realización deste exercicio será de corenta e cinco minutos. Cada resposta correcta puntuarase con 1 punto, e as respostas erradas ou en branco non penalizarán. O exercicio se valorará cun máximo de 30 puntos.

3.–DE PRODUCIRSE EMPATE NA PUNTUACIÓN, A ORDE DE DESEMPATE SERÁ A SEGUINTE:

1. Puntuación obtida no test da fase de oposición.

2. Puntuación obtida no apartado A da fase de concurso.

3. Puntuación obtida no apartado B da fase de concurso.

4. Puntuación obtida no apartado C da fase de concurso.

10.– FORMACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO.

Unha vez transcurrido o prazo de presentación de solicitudes reunirase a comisión seleccionadora, que tras efectuar a selección dos aspirantes elaborará unha lista provisional ordeada pola puntuación total obtida por cada aspirante no proceso selectivo, que será elevada ó alcalde e aprobada por resolución. Posteriormente será publicada no taboleiro de anuncios municipal, na páxina web e sede electrónica. As persoas que non estean de acordo coas puntuacións outorgadas disporán de cinco días hábiles para realizar as alegacións pertinentes. Revisadas ditas alegacións, procederase a elaborar o listado definitivo que será publicado polos mesmos medios, entrando en vigor inmediatamente.

11.– CHAMAMENTOS AOS ASPIRANTES.

Os chamamentos faranse polo medio máis urxente que permita ter constancia da súa recepción.

Nos supostos nos que a necesidade de cobertura dun posto non fose previsible coa antelación suficiente, ou polas circunstancias concorrentes no proceso de chamamentos debidamente acreditadas fose necesario a súa cobertura de xeito urxente para evitar graves prexuízos no funcionamento e/ou prestación do servizo público, o chamamento poderá realizarse telefonicamente. Neste suposto, o/a empregado/a público que o realice fará constar mediante dilixencia a súa realización, e se tivo ou non resposta.

12.– RÉXIME XURÍDICO APLICABLE.

O tribunal queda autorizado para resolve-las dúbidas que se presenten e para toma-los acordos necesarios para o bo orde do proceso selectivo. En todo o non previsto nestas Bases, rexerá como supletorio, o Regulamento Xeral do ingreso de persoal ó servicio da Administración do Estado de 1.995; Real Decreto 896/91, do 7 de xuño, e demais normas aplicables.

A presente convocatoria e as súas bases poderán recorrerse mediante a interposición do oportuno recurso. Os actos administrativos derivados da convocatoria e da actuación dos tribunais poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos na Lei 30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedimento Administrativo Común.

ANEXO I. TEMARIO

Tema 1.– Ordenanza municipal de Axuda no fogar (BOP nº 141, de 21 de junio de 2014).

Tema 2.- Título I, Capítulo II (Prestaciones del catálogo), da Lei 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción da Autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia

Tema 3.- Capítulo III, Sección III (do Servicio de axuda no fogar), del Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servicios sociais comunitarios e a súa financiación

Tema 4.– Limpeza e coidado do fogar.

Tema 5.– Alimentación e nutrición.

Tema 6.– -Aseo, hixiene e cuidados básicos.

Tema 7.- Técnicas e produtos de limpeza.

El Alcalde-Presidente

José Manuel Braña Pereda

Última actualización el Lunes, 13 de Abril de 2015 07:51
 
Proceso de selección para Oficial de 1ª PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Martes, 30 de Diciembre de 2014 13:01

Se inicia proceso de selección para la contratación de un Oficial de 1ª de albañilería.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo día siete de enero, a las 14:00.

BASES PARA A SELECCIÓN DE UN OFICIAL DE ALBANELERÍA DE 1ª PARA O SERVIZO MUNICIPAL DE MANTEMENTO DE AUGAS

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

É obxecto da presente convocatoria a contratación de un (1) Oficial de albanelería de 1ª que será adscrito ó Servizo Municipal de Augas.

Dita contratación se efectuará baixo a modalidade de contrato de traballo por duración determinada, extendónde ésta ata o 31 de decembro de 2015, en réxime de dedicación absoluta.

2.- REQUISITOS XERÁIS DOS/AS ASPIRANTES

Para ser admitido esta convocatoria, os aspirantes deberán reunir, na data na que finalice o prazo de presentación de instancias, os seguintes requisitos:

 1. Ser español ou nacional dos demáis estados membros da unión Europea. Asemesmo, poderán participar no proceso selectivo os extranxeiros que reúnen a condición de cónxuxes de españois ou nacionais doutros estados membros da unión europea, sempre que non estean separados de dereito; e os seus descendentes e os do conxuxe, menores de 21 anos ou maiores que vivan ás súas expensas.

 2. Posuir capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas.

 3. Non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

 4. Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administración públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso de persoal laboral no que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente, nin que fora sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu estado, nos mesmos termos, o acceso ó emprego público.

 5. Estar en posesión da “Tarxeta profesional da construcción”

 6. Estar en posesión dos carnés de conducir B e C

  3.- PARTICIPACIÓN

  Os interesados en participar no proceso selectivo terán que presentar nos cinco días seguintes á publicación da presente na páxina web do Concello (www.negueira.es), en horario de 9:00 a 14:00, nas dependencias municipais do Concello de Negueira de Muñiz (provistos de DNI), a seguinte documentación:

- Declaración xurada de non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera administración pública ou órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin de atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos públicos por resolución xudicial, declaración xurada de non atoparse incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade, e declaración xurada ou certificado médico de non padecer enfermidade nin limitación física ou psíquica incompatible co desenvolvemento das funcións correspondentes ao posto de traballo, así como copia compulsada dos documentos que acrediten os méritos que se aducen

4.- SISTEMA DE SELECCIÓN

O sistema de selección será o concurso-oposición, no que se valorará a experiencia profesional e a formación dos traballadores.

 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Puntuación máxima 5 puntos):

 1. Por servizos prestados en concellos na mesma categoría á do posto ó que se opta…………………………………………………...0,20 por cada mes completo ou fracción

 2. Por servizos prestados noutras AAPP na mesma categoría á do posto ó que se opta……………………………………………………0,10 por cada mes completo ou fracción

 3. Por servizos prestados en empresas privadas na mesma categoría á do posto ó que se opta…………………………………………0,05 por cada mes completo ou fracción

  A experiencia profesional acreditarase mediante a presentación de certificado de vida laboral actualizada, e/ou copia dos contratos de traballo ou certificados das empresas. A experiencia que non se considere debidamente acreditada non se puntuará.

 1. FORMACIÓN (Puntuación máxima: 5 puntos):

  2.1.- CURSOS: Valoraranse os coñecementos extraacadémicos adquiridos en cursos monográficos. Máximo: 3 puntos

 1. Cursos de máis de 50 horas: 0,50 puntos/curso

 2. Cursos de entre 20 e 50 horas: 0,20 puntos/curso

 3. Cursos de menos de 20 horas: 0,10 puntos/curso

  A formación dos traballadores acreditarase mediante a presentación de copia dos certificados acreditativos de ter realizada a acción formativa, na que conste o número de horas de formación realizada. No suposto de que non conste o número de horas da acción formativa, entenderase que teñen unha duración inferior a 20 horas, e puntuarase con 0,10 puntos por curso. So se valoraran aqueles cursos que fosen impartidos ou refrendados por Administración Públicas.

 1. CUESTIONARIO POR ESCRITO (Puntuación máxima 5 puntos): Valorarase a iniciativa, interese e aptitude para o posto, e os coñecementos sobre o traballo a realizar.

  5.- PROPOSTA DE CONTRATACIÓN

  A orde de clasificación definitiva de todos/as os/as aspirantes virá determinado pola suma das puntuacións totais obtidas.

  A orde de clasificación definitiva determinará a proposta de contratación do tribunal e de incorporación ó servizo.

  En ningún caso o tribunal calificador poderá propoñer para a contratación maior número de aspirantes que prazas convocadas.

  Cos traballadores non seleccionados elaborarase una listaxe por orden de puntuación. No suposto de renuncia de algún dos/as traballadores/as contratados/as con anterioridade á finalidade da obra, substituirase por outro/a traballador/a de similares características, segundo a listaxe elaborada cos traballadores non seleccionados.

  6.- TRIBUNAL CALIFICADOR

  A selección de traballadore/as que se contraten será realizada por un Comité de selección que actuará de conformidade cos principios de publicidade, transparencia, obxetividade, igualdade e non discriminación .

  Os acordos serán adoptados por maioría dos asistentes.

  O tribunal estará facultado para interpretar e resolver as cuestións que poidan suscitarse na aplicación das normas de procedemento, inspirándose a súa actuación no principio de economía, celeridade e eficiencia.

  O tribunal calificador constituirase da seguinte forma.

 • Presidente/a: D. Gervasio López Rodríguez, Técnico do Concello de Negueira de Muñiz

  - Suplente: Dª Ana Sampedro Millares, Secretaria do Concello de Castroverde

 • Secretaria: Dª. María del Pilar Darriba Muñoz, Secretaria do Concello de Negueira de Muñiz

  - Suplente: Dª Mónica Vázquez Fandiño, Secretaria do Concello de Monterroso

 • 1º vogal: Dª Luz Vázquez Macías, Traballadora social no Concello de Negueira de Muñiz

  - Suplente: Dª Olga Landeira Burgué, Tesoreira no Concello de A Fonsagrada

 • 2º vogal: Dª Jovita Graña Fernández, Auxiliar administrativo no Concello de Negueira de Muñiz

  - Suplente: Ana María Méndez Enríquez, Axente de emprego e desenvolmemento no Concello de A Fonsagrada

 • 3º vogal: Armando Álvarez Rodríguez, Conductor del Ayuntamiento de Negueira de Muñiz

  - Suplente: Raúl García Martínez, Técnico no Concello de A Fonsagrada

  7.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E SINATURA DO CONTRATO

  Rematada a calificación, publicarase no taboleiro de anuncios da corporación a relación de aprobados por orde de puntuación, así como a proposta de nomeamento como persoal laboral temporal baixo a modalidade de contrato de duración determinada daquel traballador que obtivera a mellor puntuación do presente proceso selectivo, pasando os restantes traballadores que superaron dito proceso a integrar una bolsa de reserva, para os casos de baixa ou renuncia por parte dalgún dos contratados.

  A duración desta bolsa extenderase ata o 31 de decembro de 2015.

  Negueira de Muñiz, a 19 de decembro de 2014

  O Alcalde-Presidente

  José Manuel Braña Pereda


D..........................................................................................., con DNI nº.............................e domicilio a efectos de notificación en ........................................................................................, en relación as bases aprobadas polo Concello de Negueira de Muñiz segundo Resolución de Alcaldía de data 19 de decembro de 2014, para a selección de un Oficial de albanelería de 1ª, que será adscrito ó Servizo Municipal de Mantemento de Augas

Declaro baixo xuramento:

- Que non fun separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera administración pública ou órgano constitucional ou estatutario da Comunidade Autónoma.

- Que non me atopo en inhabilitación absoluta ou especial para empregos públicos por resolución xudicial.

- Que non me atopo incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade.

- Que non padezo enfermidade nin limitación física ou psíquica incompatible co desenvolvemento das funcións correspondentes ó posto de traballo, asi como que reúno as condicións físicas necesarias para superar a proba física de esforzo

Negueira, a …….. de …………………. de 2014

Asdo.....................................................

Última actualización el Martes, 30 de Diciembre de 2014 13:04
 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Próximo > Fin >>

Página 5 de 9

Ayuntamiento 982353303 - Centro de Salud 982353333 - Centro escolar 982353337 Descubre qué tiempo hará hoy en Negueira

© Concello de Negueira